Temple donors

Temple donors

Temple donors

Zhang Ahe from Dajie Lane donated 20 yuan
Yang Dingfang from Fucunli donated 20 yuan
Li Shuangmei from Dashi donated 20 yuan
Yang Yueying from Dashi donated 20 yuan
Yang Guahua from Chengbei donated 20 yuan
Zhang Yikang from Xizhou donated 20 yuan